Natuurgegevens Provincie limburg
.


Broedvogels, Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering
Achtergrondinformatie Broedvogels Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering
Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering
    Alle broedvogelsoorten zijn volgens onderstaand schema verdeeld over groepen met verschillende natuurwaarde.
    Aan de landelijk ernstig bedreigde soorten, de Rode Lijst-soorten, wordt de grootste waarde toegekend, gevolgd door kritische soorten (aandachtsoorten) en schaarse soorten.
    De "algemene soorten" zijn nauwelijks kritisch t.a.v. de leefomgeving of indicatief voor verstedelijkt landschap. Algemene soorten worden daarom buiten beschouwing gelaten.

    Per groep is een pagina beschikbaar:
.
02-02-2023
eco-on-site