Natuurgegevens Provincie Limburg
.


Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering, Rode Lijst soorten
Achtergrondinformatie Broedvogels Indeling in groepen soorten Rode Lijst soorten
Rode Lijst soorten
    In 2017 is een geactualiseerde Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare broedvogels verschenen.
    De status van de Rode Lijst is bekrachtigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
    De lijst is gepubliceerd in de Staatscourant en omvat in totaal 87 soorten, hiervan zijn 60 vastgesteld in de provincie Limburg (vetgedrukt):
Blauwe Kiekendief
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomvalk
Brilduiker
Buidelmees
Draaihals
Drieteenmeeuw
Duinpieper
Dwergmeeuw
Dwergstern
Engelse Gele Kwikstaart
Europese kanarie
Gele Kwikstaart
Goudplevier
Graspieper
Graszanger
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Griel
Grote Karekiet
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grutto
Hop
Huismus
Huiszwaluw
Keep
Kemphaan
Klapekster
Kleine Zilverreiger
Kleinst Waterhoen
Kneu
Koekoek
Korhoen
Kraanvogel
Kramsvogel
Kuifleeuwerik
Kwak
Kwartelkoning
Lachstern
Matkop
Middelste Zaagbek
Nachtegaal
Noordse Stern
Oehoe
Oeverloper
Ortolaan
Paapje
Patrijs
Pijlstaarteend
Porseleinhoen
Raaf
Ransuil
Ringmus
Roerdomp
Roodhalsfuut
Roodkopklauwier
Roodmus
Slobeend
Smient
Snor
Spotvogel
Steenuil
Steltkluut
Strandplevier
Tapuit
Torenvalk
Tureluur
Veldleeuwerik
Velduil
Visdief
Watersnip
Wielewaal
Wilde Zwaan
Wintertaling
Woudaapje
Wulp
Zeearend
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte Mees
Zwarte Stern
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.