Natuurgegevens Provincie limburg
.


Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering, Algemene soorten
Achtergrondinformatie Broedvogels Indeling in groepen soorten Algemene soorten
Algemene soorten


  Sommige soorten, zoals Vink, zijn zo talrijk, dat tellen welhaast onmogelijk is, het loont de moeite niet.
  In totaal zijn 34 vogelsoorten ingedeeld als "algemene soort".
  Van deze soorten worden geen kwantitatieve gegevens verzameld, wel wordt onderzocht of ze in een kilometerhok voorkomen en wat de status is.
  Hierbij wordt onderscheid gemaakt in succesvol broedend, waarschijnlijk broedend en territoriaal zonder aanwijzing voor een broedgeval.
  De groep "algemene soorten" bevat ook soorten die niet algemeen zijn, zoals Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Huismus, Huiszwaluw en Ringmus. Met de gevolgde methode van het broedvogelonderzoek van het landelijk gebied kunnen van deze soorten helaas geen betrouwbare kwantitatieve gegevens worden verzameld, daarvoor is veel intensiever onderzoek nodig. Recent zijn vijf soorten in verband met een populatieafname van meer dan 50% op de Rode Lijst geplaatst: Huismus, Ringmus, Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Kneu. De Kneu was het seizoen voor de actualisering van de Rode Lijst overgezet naar de schaarse soorten en wordt sinds 2004 geteld. De anderen zullen om genoemde reden de komende jaren alleen kwalitatief worden onderzocht.
  De lijst van algemene soorten:
 • Boerenzwaluw
 • Boomkruiper*
 • Ekster**
 • Fazant
 • Fitis
 • Gierzwaluw
 • Goudhaantje
 • Groenling
 • Houtduif
 • Huiszwaluw
 • Heggemus
 • Huismus
 • Kauw
 • Kievit***
 • Kneu**
 • Koolmees
 • Merel
 • Pimpelmees
 • Ringmus
 • Roodborst
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Tjiftjaf
 • Tuinfluiter****
 • Turkse Tortel
 • Vink
 • Vlaamse Gaai
 • Wilde Eend
 • Winterkoning
 • Witte Kwikstaart
 • Zanglijster
 • Zwarte Kraai**
 • Zwarte Roodstaart*
 • Zwartkop

 • *: Boomkruiper en Zwarte Roodstaart zijn sinds 1992 ingedeeld bij de schaarse soorten.
  **: Ekster, Kneu en Zwarte Kraai zijn sinds 2004 ingedeeld bij de schaarse soorten.
  ***: Kievit is sinds 2008 ingedeeld bij de schaarse soorten.
  ****: Tuinfluiter is sinds 2012 ingedeeld bij de schaarse soorten.
.
02-02-2023
eco-on-site