Natuurgegevens Provincie limburg
.


Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering, Aandachtsoorten
Achtergrondinformatie Broedvogels Indeling in groepen soorten Aandachtsoorten
Aandachtsoorten
  De groep van aandachtsoorten omvatte in beginsel alle Rode Lijst-soorten en een aantal kritische soorten. Na de recente actualisering van de Rode Lijst is dit iets aangepast.
  Aandachtsoorten zijn: alle Rode Lijst-soorten, de kritische soorten èn de voormalige Rode Lijst-soorten.
  Aandachtsoorten indiceren vrij hoge natuurwaarden en zijn op de kaarten met gegevens van een locatie in oranje weergegeven.

  Voormalige Rode Lijst-soorten:
 • Baardmannetje
 • Dodaars
 • Eidereend
 • Geelgors
 • Geoorde Fuut
 • Groene Specht
 • IJsvogel
 • Kerkuil
 • Kluut
 • Krooneend
 • Lepelaar
 • Nachtzwaluw
 • Noordse Stern
 • Oeverzwaluw
 • Ooievaar
 • Purperreiger
 • Rietzanger
 • Rode Wouw
 • Roodborsttapuit
 • Slechtvalk
 • Taigaboomkruiper

 • Kritische soorten:
 • Aalscholver
 • Bergeend
 • Blauwborst
 • Blauwe Reiger
 • Boomleeuwerik
 • Bruine Kiekendief
 • Grauwe Gans
 • Grote Gele Kwikstaart
 • Houtsnip
 • Klein Waterhoen
 • Kleine Plevier
 • Krakeend
 • Kuifeend
 • Middelste Bonte Specht
 • Roek
 • Sprinkhaanzanger
 • Stormmeeuw
 • Tafeleend
 • Waterral
 • Wespendief
 • Zwarte Specht
 • Zwarte Wouw
 • Zwartkopmeeuw
.
02-02-2023
eco-on-site