Natuurgegevens Provincie limburg
.


Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering, Schaarse soorten
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Indeling in groepen soorten Schaarse soorten
Indeling in groepen soorten, Schaarse soorten
  Schaarse soorten
  Naast vegetatietypen worden ongeveer 800 streepsoorten gekarteerd.
  De door karteerders te onderzoeken soorten, de zogenaamde streepsoorten, omvatten naast de Flora- en Faunawet soorten, aandachtsoorten en overige Limburgse Lijst-soorten, ook enkele zeer algemene soorten (verruigingsindicatoren zoals grote brandnetel).
  Deze meer dan 800 streepsoorten zijn beschreven in de "Limburgse aandachtsoortenlijst".
  De lijst is beschikbaar als tabel en als apart te downloaden Word-document.
  De te karteren soorten van de Limburgse aandachtsoortenlijst zijn geselecteerd op basis van hun zeldzaamheid of hun indicatiewaarde voor o.a. de vochthuishouding en voedselrijkdom.
  Per begrensde vegetatie-eenheid wordt een aparte lijst gemaakt waarop alle aangetroffen streepsoorten met hun bedekking worden genoteerd*.
  Nadat de vlakken en lijnen van de vegetatiekaart zijn gedigitaliseerd worden binnen het provinciale GIS de coördinaten van het zwaartepunt berekend. Deze coördinaten worden vervolgens gekoppeld aan de binnen de betreffende landschapselementen aangetroffen aandachtsoorten. De stippen op de florakaart zijn dan ook niet de exacte locaties van de genoemde plantensoorten.
  *: Door bijzondere omstandigheden is de relatie tussen een vegetatie en soortenlijst niet één-op-één. Er zijn vlakken en lijnen zonder soortenlijst, daarnaast bestaan er soortenlijsten als puntgegevens waar geen vegetatievlak of lijn bij gemaakt is.
  Bij de SNL-karteringen in het Natuurnetwerk worden de zeldzame planten per gridcel genoteerd.
  Bij dit onderzoek krijgen de aangetroffen bijzondere soorten het midden van de gridcel als lokatie.
.
06-02-2023
eco-on-site