Natuurgegevens Provincie limburg
.


Indeling in groepen soorten t.b.v. natuurwaardering, Limburgse Lijst-soorten
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Indeling in groepen soorten Limburgse Lijst-soorten
Indeling in groepen soorten, Limburgse Lijst-soorten
  Limburgse Lijst-soorten (aandachtsoorten)
  In de beleidsnota natuur en landschapsbeheer 2000-2010 is een lijst van kwetsbare en bedreigde planten en diersoorten opgenomen.
  De aandachtsoorten zijn afkomstig van de in 1998 in het Natuur Historisch Maandblad gepubliceerde "Lijst van bedreigde planten van Limburg", ook wel de Limburgse Lijst genoemd.

  Op de Limburgse Lijst is onderscheid gemaakt tussen het löss- en krijt-rijke heuvelland en noord- en midden-Limburg, zie kaartje.
  Of een soort aangeduid is als aandachtsoort (bedreigde soort) hangt dus af van de regio.
  Bij het onderdeel "Gegevens per locatie, beschermde planten" zijn locaties met aandachtsoorten oranje weergegeven.
  De door karteerders te onderzoeken soorten, de zogenaamde streepsoorten, omvatten naast de Flora- en Faunawet soorten, aandachtsoorten en overige Limburgse Lijst-soorten, ook enkele zeer algemene soorten, met name verruigingsindicatoren zoals grote brandnetel.
  Deze meer dan 800 streepsoorten zijn beschreven in de "Limburgse aandachtsoortenlijst".
  De lijst is beschikbaar als apart te downloaden Word-document
  (download aandachtsoortenlijst) en als tabel.
.
02-02-2023
eco-on-site