Natuurgegevens Provincie limburg
.


Voortgang van het onderzoek, Natuurnetwerk (NNN)
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Voortgang van het onderzoek Natuurnetwerk (NNN)
Voortgang van het onderzoek, Natuurnetwerk (NNN)
  In 2012 is landelijk gestart met onderzoek in het kader van de SNL: Subsidie-regeling Natuur en Landschap.
  Dit onderzoek vindt plaats in beschermde natuurgebieden die in aanmerking komen voor deze regeling.
  Het landelijk aangestuurde onderzoek wijkt in methodiek iets af van het vlakdekkende onderzoek dat in de provincie wordt uitgevoerd. Bij het vlakdekkende onderzoek wordt per vegetatie-eenheid (bijv. een broekbos, wegberm of sloot) een lijst van voorkomende soorten en hun bedekking vastgelegd. Algemene soorten worden buiten beschouwing gelaten tenzij ze een hoog bedekking- percentage hebben. Ze vormen dan een indicatie van lage kwaliteit.
  Het SNL-onderzoek verlangt dat de aanwezigheid van kritische soorten per gridcel wordt vastgelegd, verder bestaan er nu landelijke afspraken omtrent de manier waarop de abundantie van een soort wordt genoteerd.
  Veel vlakdekkend onderzoek van de provincie volgde de methode van de SNL al, waar het de notatie van de 'abundantie' van een soort betreft. Maar het noteren van soorten per gridcel -zoals de SNL voorschrijft- is pas sinds 2015 de norm geworden. De aanduiding "Goud-Groene Natuur" voor de betrokken natuurgebieden is in navolging van het landelijk beleid vervangen door "Natuurnetwerk Nederland".
  Op deze website is alle onderzoek dat na 2011 heeft plaatsgevonden, aangemerkt als "SNL-onderzoek", als het onderzoek betreft dat:
  • heeft plaats gevonden in het Natuurnetwerk Nederland,
  • waarbij de abundantie volgens het SNL-protocol is genoteerd.
  Terreinen beheerd door Natuurbeschermingsorganisaties worden niet geïnventariseerd door de provincie als er recent onderzoek is uitgevoerd door de terreinbeheerder. Via extern onderzoek verkregen data zijn omgezet in de Limburgse typologie en beschikbaar gemaakt. Dit geldt vooral voor Staatsbosbeheer terreinen.
  Voor de monitoring van de Natuurnetwerk is een herhalingsfrequentie van "eens per zes jaar" gepland. Daarom wordt jaarlijks ongeveer 15% van het Natuurnetwerk onderzocht. De eerste ronde is anno 2020 voor driekwart afgerond. Data van 2021-2022 worden nog verwerkt en gecontroleerd.
  Meer over de voortgang van het vlakdekkende onderzoek...
  Via Gegevens per locatie zijn de gegevens van 2012-2020 beschikbaar.
.
06-02-2023
eco-on-site