Natuurgegevens Provincie Limburg
.


Voortgang van het onderzoek
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie Voortgang van het onderzoek
Voortgang van het onderzoek
Het flora- en vegetatieonderzoek is sinds enige jaren gescheiden in twee projecten:
 • Vlakdekkend onderzoek
  Dit onderzoek is gestart in 1983 met een vegetatiekartering van Zuid-Limburg. Bij de start van de vegetatiekartering in Noord- en Midden-Limburg (1987) zijn ook flora-gegevens vastgelegd.
  Jaarlijks wordt in een deel van de provincie alle bos, natuur, landelijk gebied èn suburbaan gebied vlakdekkend onderzocht. Steden worden onderzocht op muurvegetaties.
  Op deze wijze is de gehele provincie inmiddels twee maal volledig gekarteerd. De eerste ronde vond plaats in de jaren 1983-1990, hierbij lag de focus op het vastleggen van de natuurlijke vegetaties. De tweede ronde duurde langer, van 1991 tot 2007, tevens is de focus iets verschoven naar het vastleggen van soorten in natuurlijke vegetaties.
  De derde ronde is in 2006 gestart en is nu (anno 2020) in ongeveer 80% vaan de provincie afgerond.
  Via Gegevens per locatie zijn de gegevens van 2006-2020 beschikbaar.

  Meer over de voortgang van het vlakdekkende onderzoek...

 • Monitoring van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  Nn 2012 is gestart met onderzoek ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL).
  Voor dit project wordt het floraonderzoek intensiever uitgevoerd dan bij de vlakdekkende kartering, zodat de resultaten beter gebruikt kunnen worden voor landelijke monitoring.
  De aanwezigheid van belangrijke soorten wordt nu vastgelegd per gridcel of transect (was per vegetatievlak) waardoor het aantal xy-registraties van planten fors gegroeid is.
  Voor de monitoring van het Natuurnetwerk (voorheen Goud-Groene natuur) is een herhalingsfrequentie van "eens per zes jaar" gepland. Daarom wordt jaarlijks ongeveer 17% van het Natuurnetwerk via de intensieve methode onderzocht.
  De eerste ronde is nu voor ruim driekwart afgerond.
  Via Gegevens per locatie zijn de gegevens van 2012-2020 beschikbaar.

  Meer over de voortgang van de monitoring van het Natuurnetwerk...
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.