Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per locatie, Goud-Groen (SNL)
Klik op de kaart om te navigeren
Gegevens per locatie Goud-Groen (SNL)
Gegevens per locatie: Goud-Groene Natuur
  Klik hier voor gegevens per kilometerblok.
  Gegevens van Goud-Groene Natuurgebieden
  Vanaf 2010 is in Limburg de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van kracht. Landelijk zijn ook afspraken gemaakt omtrent de monitoring van natuurwaarden in de aangewezen gebieden, die hier als Goud-Groene Natuur worden aangeduid.
  De SNL natuur monitoring is opgezet om te toetsen of het met het natuurbeheer beoogde doel, vertaald in aantallen planten en dieren, ook gehaald wordt. Naast het vergaren van gegevens in het kader van de subsidieregeling, worden er gegevens verzameld om te toetsen of de voor de Natura 2000 gebieden gestelde broedvogeldoelen worden gehaald. Deze toetsing van de SNL-resultaten vindt plaats in geografische informatie systemen, op deze website zijn de gegevens (deels) ook opgenomen.
  Hier zijn per beoordelingsregio voorlopig twee kaartlagen opgenomen:
  • Kaart met de lokale beheertypen
  • Broedvogels 1e SNL-kartering (2015-2021)

  Vanaf de overzichtskaart (links) kan de gewenste beoordelingsregio opgevraagd worden. Van alle regio's wordt een kaart met de lokale beheertypen aangeboden. Verder zijn per regio de gegevens van de broedvogels beschikbaar.
  Bij de presentatie van broedvogels bestaat de keuze tussen een weergave van de territoria, of van de gezamelijke dichtheid. Vogelsoorten zijn selecteerbaar zodat naar individuele soorten of verschillende ecologische groepen gekeken kan worden.

  De broedvogeldata van de SNL-monitoring zijn ook beschikbaar via de kaartlagen bij de kilometerblokken. De floragegevens die verzameld zijn bij de SNL-monitoring zijn ook per kilometerhok beschikbaar, maar niet per beoordelingsregio.
  De kaartlagen per kilometerhok zijn ondergebracht bij het vlakdekkend onderzoek.
Voorbeeld: Beheertypenkaart Groote Peel

Voorbeeld: Broedvogels in beoordelingsregio Wintrakerberg
Snel naar een beoordelingsregio:Snel naar een Goud-Groen-gebied:
.
02-02-2020
eco-on-site