Natuurgegevens Provincie limburg
.


Broedvogels, Volledigheid van gegevens
Achtergrondinformatie Broedvogels Volledigheid van gegevens
Volledigheid van gegevens
  Beseft dient te worden dat het getoonde beeld een momentopname is. De vogelstand is voortdurend aan schommelingen onderhevig, waardoor de aantallen van jaar tot jaar kunnen verschillen.
  Hierdoor is de bruikbaarheid van gegevens ouder dan 10 jaar beperkt. Dit oudere materiaal is nog wel geschikt om een indruk van een gebied te krijgen, mits het landschap weinig is veranderd. De provincie streeft er naar om elke tien jaar de gegevens te actualiseren.
  Op deze site worden alleen de gegevens die afkomstig zijn van de inventarisatieprojecten van de Provincie Limburg gepresenteerd. Er zijn meer gegevens, maar deze zijn om het niet te ingewikkeld te maken niet in deze site opgenomen. De informatie op deze website verschilt hierdoor soms met de "Avifauna van Limburg". Omdat we duidelijk willen houden wat de gegevensbron is van de website moeten we dus deels onvolledige gegevens presenteren (zie ook Disclaimer).
  De broedlocaties van bijzonder kwetsbare soorten, zoals roofvogels, uilen en Raven, zijn bewust achtergehouden: de stippen van de horsten zijn gewist. De roofvogels zijn wel opgenomen onder de tabel van een kilometerblok. Ook de recent vastgestelde broedgevallen van Kraanvogels zijn afgeschermd.
  Van algemene soorten is alleen de aanwezigheid onderzocht, zonder dat de aantallen zijn vastgelegd.
  De getoonde verspreidingsgegevens van Kwartel, Bosuil, Ransuil, Steenuil en Kerkuil zijn onvolledig omdat het voor deze soorten noodzakelijke nachtonderzoek niet heeft plaats gevonden.
  Soms kunnen data van lokale werkgroepen worden ingepast, hierdoor bestaan regionale variaties in de kwaliteit van de gegevens van met name Kerkuil en Steenuil.
  De gegevens van Wespendief zijn ook onvolledig, deze soort broedt erg laat en de gevolgde methode van het vlakdekkende onderzoek voorziet niet in de benodigde bezoeken in juli en augustus.

  De dataset bevat ruim 560.000 registraties van een territorium, nest of kolonie.
  De gegevens zijn op kaarten gearchiveerd op het Provinciehuis en digitaal opgeslagen als records met naam van vogelsoort, xy-coordinaat, aantal, jaar, hoogste broedcode. In 2480 kilometerblokken zijn gegevens genoteerd van totaal 179 soorten. Meer details van de gegevensset ...
.
02-02-2023
eco-on-site