Natuurgegevens Provincie limburg
.


Gegevens per soort, Planten
Gegevens per soort Planten
Planten
  Tijdens de provinciale karteringen zijn ruim 1500 plantensoorten vastgesteld, maar van veel algemene soorten zijn zelden gegevens genoteerd. Sinds 1983-87 worden van ongeveer 300 soorten gegevens verzameld, dit is in 1990 uitgebreid naar 671. Dit zijn plantensoorten die geselecteerd zijn op basis van hun zeldzaamheid of hun indicatiewaarde voor o.a. de vochthuishouding en voedselrijkdom (zie Limburgse Lijst).
  Na de invoering van de Flora en faunawet in 2002 zijn enkele soorten die voorheen niet werden gekarteerd, alsnog toegevoegd aan de de lijst met te onderzoeken plantensoorten. De komst van de Wet Natuurbescherming (2015) en de start van SNL-karteringen (2012) heeft niet geleid tot onderzoek van een breder soortenspectrum.

  Voor alle onderzochte soorten geldt dat ze, dankzij de toegenomen automatisering van de invoer van waarnemingen, tegenwoordig vaker worden opgenomen en opgeslagen dan vroeger (zie ook Omvang datasets). Uit vergelijkingen tussen karteringsronden kunnen daarom geen conclusies over toe- of afname getrokken worden.
  Bij de verspreidingskaarten is wel een scheiding in twee tijdvakken aangebracht: "voor 2000" en "na 2000". Van soorten die zeldzamer zijn geworden, krijgt men zo toch een indruk van het oude en huidige areaal.

  De verspreiding van planten wordt weergeven middels gridkaarten met presentie-absentie. Hiervoor is de provincie verdeeld in 2480 kilometerhokken. Van enkele hokken in stedelijk gebied zijn géén floragegevens verzameld, dit geldt ook voor hokken met maar enkele meters Limburgs grondgebied.
  De verspreiding van planten wordt ook weergeven met een heatmap van de dichtheid van waarnemingen.
  Deze heatmaps geven een indruk van de zwaartepunten van de verspreiding. Bij dit type kaarten is geen onderscheid gemaakt in perioden. Uitgraaf-gevoelige soorten zijn niet opgenomen in de heatmaps, dit is om de groeiplaatsen af te schermen.

  Klik rechts in de lijst op de gewenste soort voor de heatmap (boven) of kilometerhok-presentie (onder).
  Klik onder op een groep voor een tabel met de soorten van die groep en het aantal registraties van die soorten.

Heatmaps (Nederlands):


Heatmaps (Wetenschappelijk):
Kilometerhok-kaarten (Nederlands):


Kilometerhok-kaarten (Wetenschappelijk):
.
01-12-2020
eco-on-site