Natuurgegevens Provincie limburg
.


De vegetatietypologie
Achtergrondinformatie Flora en vegetatie De vegetatietypologie
De vegetatietypologie
  In de vegetatietypologie worden de vegetatietypen beschreven.
  De van oorsprong natuurlijke relatie tussen de vegetatie en de bodem en waterhuishouding in ons land is sterk beïnvloed door menselijke activiteiten. Daarom karakteriseren deze vegetatietypen zowel de min of meer natuurlijke vegetaties zoals bossen als de door de mens gemaakte of sterk beïnvloede landschapselementen zoals dijken en waterloopjes.
  De in een gebied aangetroffen vegetatietypen worden op een vegetatiekaart ingetekend. De vegetatie vormt de basis van de voedselpiramide. Omdat de rest van de levensgemeenschap, de fauna, in hoge mate bepaald wordt door de vegetatie geeft een vegetatiekaart veel informatie over de natuurwaarden van een gebied. Bovendien geeft de verspreiding van bepaalde plantensoorten en vegetatietypen inzicht in abiotische factoren zoals bodem en grondwater en de cultuurdruk.
  De vegetatietypologie bestaat uit 24 hoofdgroepen en is uitgebreid beschreven in de "Vegetatietypologie Provincie Limburg" (download gezipt document).
  De hoofdtypen zijn onderverdeeld in subtypen waarvan de codering een samenhang met natuurwaarden heeft.
  De relatie met natuurwaarden is als volgt: Naarmate het cijfer bij de lettercode lager is, zijn de aanwezige natuurwaarden hoger.
  Een oever-watervegetatie met code O1W1 is dus beter dan een O4W3.
  De hoofdgroepen geven een overzicht van de in Limburg voorkomende vlakvormige en lijnvormige landschapelementen.
  De vlakvormige landschapelementen zoals broekbossen en struwelen, zijn op basis van o.a. bodem en grondwater onderverdeeld in vegetatietypen.
  De lijnvormige landschapelementen zoals wegbermen en sloten, bevatten zeer uiteenlopende vegetatietypen en zijn daarom onderverdeeld op basis van de aanwezigheid van bijzondere plantensoorten.

  Bij het SNL-onderzoek in het Natuurnetwerk wordt in plaats van de Limburgse typologie een landelijke vegetatietypologie gebruikt. Dit is een plantensociologische typologie die gebaseerd is op het werk van Westhof en wordt ook wel omschreven als "de SBB-typologie". De SBB-typologie wordt hier niet toegelicht.
Snel naar een vegetatietype:naar "Pioniervegetaties"
.
06-02-2023
eco-on-site