Gegevens per soort Flora
Flora
Tijdens de provinciale karteringen zijn meer dan duizend plantensoorten vastgesteld, maar van sommige algemene soorten zijn geen gegevens genoteerd. Sinds 1987 worden van ongeveer 800 soorten gegevens verzameld. Deze plantensoorten zijn geselecteerd op basis van hun zeldzaamheid of hun indicatiewaarde voor o.a. de vochthuishouding en voedselrijkdom.
Na de invoering van de Flora en faunawet op 1 april 2002 zijn enkele soorten die voorheen niet werden gekarteerd alsnog toegevoegd aan de de lijst met te onderzoeken plantensoorten.
Van ongeveer 300 soorten waarvan de gegevens een min of meer representatief beeld geven van hun verspreiding in Limburg worden verspreidingskaarten gepresenteerd.
De provincie is verdeeld in 2482 kilometerhokken. Van enkele hokken in stedelijk gebied zijn géén floragegevens verzameld, dit geldt ook voor hokken met maar enkele meters limburgs grondgebied en enkele nog niet geactualiseerde delen. Verder moet worden opgemerkt dat van enkele grote natuurgebieden wel vegetatiegegevens, maar geen gegevens per soort beschikbaar zijn. Van 2343 kilometerblokken zijn de gegevens van het landelijk gebied verwerkt, in totaal 330.799 registraties van een plantensoort (1408 soorten) met bijgaande details zoals bedekking en vegetatietype.
Hier kan per soort een pagina met verspreidingskaart worden opgevraagd uit een lijst (met ruim 300 goed onderzochte soorten).

Klik links in de lijst op de gewenste soort.