Gegevens per soort Broedvogels Aandachtsoorten
Aandachtsoorten
Een aantal soorten die tot voorkort op de Rode Lijst stonden, aangevuld met soorten die karakteristiek zijn voor in Limburg bedreigde biotopen, worden aangeduid als aandachtsoort.
Aandachtsoorten indiceren hoge natuurwaarden, maar wegen bij natuurcompensatie minder zwaar dan de Rode Lijst-soorten.
De gegevens hebben betrekking op het landelijk gebied, ongeveer 187.000 hectare. Dit is omgerekend 85% van de provincie Limburg.
soort aantal
 K1    K2     K3  
Aalscholver 0 62 41
Bergeend 74 68 47
Blauwborst 360 336 443
Blauwe Reiger 366 502 335
Boomleeuwerik 662 551 593
Bruine Kiekendief 8 6 0
Dodaars 100 242 257
Geelgors 5368 5239 2730
Geoorde Fuut 6 37 5
Grauwe Gans 62 644 1301
Groene Specht 835 1235 812
Grote Gele Kwikstaart 170 208 64
soort aantal
 K1    K2     K3  
Houtsnip 18 54 132
IJsvogel 66 145 123
Kerkuil 22 100 73
Klein Waterhoen 1 0 0
Kleine Plevier 152 162 150
Krakeend 17 114 313
Kuifeend 66 320 502
Middelste Bonte Specht 5 115 61
Nachtzwaluw 92 137 251
Oeverzwaluw 1892 2612 2118
Ooievaar 0 0 1
Purperreiger 1 0 0
soort aantal
 K1    K2     K3  
Rietzanger 3 5 1
Roek 2529 3856 277
Roodborsttapuit 364 1539 2382
Slechtvalk 2 9 11
Sprinkhaanzanger 71 142 209
Stormmeeuw 3 1 0
Tafeleend 33 61 25
Taigaboomkruiper 54 110 19
Waterral 125 242 276
Wespendief 69 55 57
Zwarte Specht 283 306 221
Zwartkopmeeuw 3 4 0
K1: eerste kartering 1990-1997.
K2: tweede kartering 1998-2011.
K3: derde kartering 2012-2018. De derde kartering is voor een deel afgerond (139.966 ha van totaal 220.922).