Gegevens per locatie Goud-Groene Natuur
Gegevens per locatie: Goud-Groene Natuur
Klik hier voor gebiedsdekkende gegevens (per kilometerhok).
Gegevens per Goud-Groen Natuurgebied
Vanaf 2010 is in Limburg de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van kracht. Landelijk zijn ook afspraken gemaakt omtrent de monitoring van natuurwaarden in de aangewezen gebieden, die hier als Goud-Groene Natuur worden aangeduid.
De SNL natuur monitoring is opgezet om te toetsen of het met het natuurbeheer beoogde doel, vertaald in aantallen planten en dieren, ook gehaald wordt. Naast het vergaren van gegevens in het kader van de subsidieregeling, worden er gegevens verzameld om te toetsen of de voor de Natura 2000 gebieden gestelde broedvogeldoelen worden gehaald.
In deze versie (februari 2019) zijn voorlopig twee kaartlagen opgenomen: Vanaf de overzichtskaart kan in Chrome (en Firefox) elk gebied worden opgevraagd met enkele muisklikken. Deze site is geoptimaliseerd voor Chrome en de kaarten (Google Maps) werken helaas niet in Internet Explorer!
Van alle gebieden wordt een kaart met de lokale beheertypen aangeboden. Voorlopig zijn alleen gegevens van broedvogels beschikbaar, voorzover de gebieden al onderzocht zijn.
Bij de presentatie van broedvogels in onderzochte gebieden bestaat de keuze tussen een weergave van de territoria, of van de gezamelijke dichtheid, of van de combinatie. Vogelsoorten zijn selecteerbaar zodat naar individuele soorten of verschillende ecologische groepen gekeken kan worden. De presentie van doelsoorten kan op deze wijze worden uitgeplozen.
Voorbeeld: beheertypen in de Groote Peel Voorbeeld: kaart met beschermde soorten broedvogels 1: deze kartering is nog 'onvolledig' (ca. 60% van de gebieden is onderzocht)