Gegevens per locatie
Gegevens per locatie
Het Limburgse natuuronderzoek is gescheiden in twee projecten:
 • Vlakdekkend onderzoek,
  gegevens ontsloten per kilometerblok

  Dit onderzoek loopt al decennia. In 1983 is gestart met vegetatieonderzoek dat vanaf 1987 is uitgebreid met flora-opnames. In 1990 is gestart met gebiedsdekkende broedvogelkarteringen.
  Jaarlijks wordt in een deel van de provincie alle bos, natuur, landelijk gebied èn suburbaan gebied vlakdekkend onderzocht. Nadat de provincie in z'n geheel is onderzocht, worden de verouderde gegevens geactualiseerd.
  De gegevens van de broedvogels, vegetatie en flora zijn beschikbaar per kilometerblok.
  Naar de resultaten van het vlakdekkende onderzoek...

 • Monitoring van Goud-Groene natuur,
  gegevens ontsloten per beoordelingsregio

  Dit onderzoek ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) is recent gestart, in 2015.
  De verzamelde gegevens van broedvogels zijn inmiddels in een pilot beschikbaar, de data van vegetaties en flora worden nog bewerkt en gecontroleerd. Van alle Goud-Groene natuurgebieden is al wel een beheertypenkaart beschikbaar.
  De evaluatie van de resultaten van de SNL-monitoring vindt plaats per beoordelingsregio, hiervoor is de provincie op basis van geomorfologische kenmerken opgedeeld in 38 regio's.
  De eerste resultaten en de beheertypenkaart zijn daarom ook per beoordelingsregio beschikbaar.
  Naar de resultaten van de SNL-monitoring...
Voorbeeld Vlakdekkend: kaart met broedvogels in hok 60-32-32 Voorbeeld Goud-Groen: dichtheid broedvogels in de Groote Peel